สื่อรูปที่ใช้ในการโฆษณาของเรา

โฆษณาภาพนิ่ง

ทรัพย์ที่เรารับมาทำการตลาดจะมีภาพนิ่งเพื่อใช้ในการโฆษณาอย่างต่อเนื่องในช่องทางต่าง ๆ ทั้ง Web Site และ Social Media